Voorwaarden

Webshop conditions – First Element b.v. (FE)

Webshop conditions
FE Conditions apply to webshop (the Shop) and person (the Client) through the purchase of products and the validity of the legal relationships created.

Price
All prices are subject to 21% VAT. Transportation fee may be added to the price according to the client receipt of the goods selected by the facility.

Payment for the products
The customer may choose to pay by iDeal, CreditCard, PayPal and pre-payment to our bank account (ABNAMRO). An invoice will be sent by email immediately after purchase.

Delivery
Products will be available through a download link or will be shipped.

Return
In case of products delivered by courier, Customer has the right to withdraw from the purchase made within 14 calendar days of purchase. In this case, the Client is obliged to immediately inform in writing the webshop. The returned product must be in original packaging and unregistered. Webshop will return the amount paid by the Client to Client’s bank account.

Customer data storage and processing
Webshop does not save, store and process client`s data.

 

Inwerkingtreding 1 september 2011

1. Aanvaarding

Uw gebruik van de dienst, de site, de content en de software (tezamen te noemen de “Dienst”), worden beheerst door de onderhavige Nokia Servicevoorwaarden in samenhang met het Privacybeleid en alle andere aanvullende voorwaarden en informatie die worden verstrekt in het kader van de Dienst (tezamen te noemen de “Voorwaarden”). Door u aan te melden voor of door gebruik te maken van de Dienst of een deel daarvan, aanvaardt u de Voorwaarden.

De Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland daaronder begrepen haar dochterondernemingen en leveranciers (tezamen te noemen “Nokia”), die uw rechten en verantwoordelijkheden alsmede de rechten en verantwoordelijkheden van Nokia met betrekking tot de Dienst definiëren.

2. Leeftijdscriterium

Om gebruik te maken van de Dienst dient u ten minste dertien (13) jaar oud te zijn. Wanneer u jonger dan dertien (13) jaar bent of ten minste dertien (13) jaar maar minderjarig in het land waar u woont, dienen uw ouder of wettelijke voogd namens u akkoord te gaan met uw aanmelding en toestemming te verlenen voor uw gebruik van de Dienst. Personen die de aanmelding doen dienen handelingsbevoegd te zijn.

3. Aanmelding en beëindiging

Om gebruik te maken van de Dienst kan het zijn dat u zich moet aanmelden en een Nokia-account aan moet maken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het kan zijn dat het nodig is dat u ons bepaalde persoonlijke en andere informatie verstrekt. Nokia kan uw e-mailadres verifieren voordat uw account kan worden gebruikt. Bij het eerste gebruik van uw toestel en elke keer dat u de software voor het Nokia-toestel hebt bijgewerkt, wordt er een sms naar Nokia verzonden. Voor het aanmaken van een Nokia-account dienen gegevens verzonden te worden, waarop kosten van toepassing kunnen zijn.

U gaat ermee akkoord dat u getrouwe en volledige informatie verstrekt als u zich aanmeldt voor de Dienst en deze informatie actueel houdt. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord te behoeden tegen gebruik door anderen en Nokia onmiddellijk van ieder misbruik op de hoogte te stellen. U en, wanneer u minderjarig bent, uw ouder of wettelijke voogd, bent/zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst.

Wanneer u geen gebruik meer van de Dienst wenst te maken kunt u uw aanmelding beëindigen. Na beëindiging heeft u geen toegang meer tot de Dienst. Nokia kan uw registratie beëindigen of uw toegang tot bepaalde delen van de Dienst beperken wanneer er voor Nokia redelijkerwijs aanleiding is te veronderstellen dat u hebt gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met een voorafgaande kennisgeving indien u gedurende de afgelopen zes (6) maanden niet met uw gebruikersnaam voor de Dienst hebt ingelogd.

Met uitzondering van hetgeen in het Privacybeleid wordt beschreven, is Nokia niet verantwoordelijk voor verwijdering of verlies van gegevens of inhoud die u voor de Dienst hebt verstrekt. Wanneer gegevens of inhoud uit de Dienst zijn verwijderd, hetzij door u of door Nokia, kunnen sporen of kopieën elders blijven bestaan.

4. Licenties

Nokia verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst in strikte naleving van de Voorwaarden; de licentie kan te allen tijde naar het oordeel van Nokia worden ingetrokken. Door het gebruik van de Dienst worden aan u geen verdere intellectuele eigendomsrechten op enige gegevens van of inhoud in de Dienst toegekend.

Als onderdeel van de Dienst kan Nokia u inhoud leveren die door Nokia of haar licentiegevers is ontwikkeld (“Inhoud”). Nokia verleent u een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de Inhoud voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld, tenzij in de toepasselijke Voorwaarden of in de aankooporder anders is bepaald. Sommige Inhoud kan uitsluitend beschikbaar zijn voor inwoners van bepaalde geografische gebieden. U bent gehouden aan de beperkingen die van toepassing zijn op de specifieke Inhoud die u via de Dienst verkrijgt. Licenties die verkregen worden voor Inhoud van derden vormen een bindende overeenkomst tussen u en de leverancier van de Inhoud van derden. U heeft alleen rechten ten aanzien van de Inhoud die u hierboven uitdrukkelijk worden verleend.

Als onderdeel van de Dienst kan Nokia u bepaalde software leveren die door Nokia of haar licentiegevers is ontwikkeld (“Software”). Op uw gebruik van de Software kunnen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn, die u dient te accepteren alvorens de Software te gebruiken. Indien op de Software geen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn, dan gelden de volgende voorwaarden: Nokia kent aan u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe op het installeren en gebruiken van de Software op uw computer en/of mobiele toestel. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor het maken en bewaren van één back-upkopie. Het is u niet toegestaan het gebruiksrecht van de broncode over te dragen, de broncode te distribueren, te wijzigen, te vertalen, te vermenigvuldigen, door te verkopen, in onderlicentie te geven, te verhuren, te leasen, te decompileren of anderszins trachten te ontdekken of afgeleide werken van de Software te vervaardigen. Ten aanzien van open source software zijn de toepasselijke open source licentievoorwaarden van toepassing.

De Software kan onderhevig zijn aan export controles op grond van de V.S. Overheidsbesluiten inzake Uitvoer en andere import- en exportcontroleregelingen. U bevestigt dat u strikt alle toepasselijke import- en exportregels zult naleven en erkent dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van licenties voor de export, re-export, overdracht of import van de Software.

Mogelijk kunt u gegevens of inhoud (“Materiaal”) aan de Dienst verstrekken. Nokia claimt geen eigendom op uw Materiaal. Wanneer u Materiaal verstrekt, vormt dit geen overdracht van rechten op het Materiaal aan Nokia. Nokia verzendt het Materiaal slechts en is niet verantwoordelijk voor de redactionele controle daarover.

Door Materiaal aan de Dienst te verstrekken kent u aan Nokia een wereldwijde, niet-exclusieve, in onderlicentie te geven, overdraagbare, volledig gestorte, royaltyvrije, altijddurende en onherroepbare licentie toe om het Materiaal te gebruiken, te kopiëren, publiekelijk uit te voeren, weer te geven, te distribueren via welke media dan ook en het Materiaal te wijzigen teneinde het Materiaal op te nemen in andere werken en om soortgelijke sublicenties te verstrekken, voor zover dit voor Nokia noodzakelijk is om de Dienst te leveren. U kunt mogelijk deze verstrekking instellen in de privacy- en andere instellingen van de Dienst.

U alleen bent verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën van de gegevens die u opslaat via de Dienst, inclusief de Inhoud die u uploadt. Indien de Dienst wordt gestaakt of komt te vervallen, mag Nokia uw gegevens permanent verwijderen. Nokia heeft geen verplichting uw gegevens te retourneren aan u nadat de Dienst is gestaakt of is komen te vervallen.

5. Gebruik van de Dienst

U gaat ermee akkoord:

 • U te houden aan de toepasselijke wetgeving, de Voorwaarden en behoorlijk gedrag;
 • De Dienst uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke en niet-zakelijke doeleinden;
 • Geen onwettig, aanstootgevend, onjuist, misleidend, beledigend, pornografisch, intimiderend, denigrerend of anderszins ongepast Materiaal te verstrekken;
 • De goedkeuringen, toestemmingen of licenties te verkrijgen die voor u wettelijk vereist kunnen zijn om Materiaal te kunnen verstrekken;
 • De privacy van anderen in acht te nemen;
 • Geen spam, onredelijk grote bestanden, kettingbrieven, piramideregelingen of virussen te verspreiden of te plaatsen;
 • Geen andere technologieën te gebruiken of andere activiteiten te verrichten die schadelijk zijn voor de Dienst of de belangen of eigendommen van gebruikers van de Dienst;
 • Geen gebruik te maken van geautomatiseerde systemen of middelen om toegang te krijgen tot (delen van) de Dienst, deze te verkrijgen, kopiëren of te observeren; of
 • Verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van het Materiaal dat u plaatst.

Nokia heeft de mogelijkheid doch is niet verplicht:

 • Inhoud of Materiaal te controleren of te modereren;
 • Materiaal uit de Dienst te verwijderen; en
 • De toegang tot enig deel van de Dienst op enig moment naar eigen oordeel te beperken.

6. Inhoud

Alvorens enige Inhoud te downloaden of te openen wordt u verzocht na te gaan of op de Inhoud die u wilt openen een leeftijdsbeperking geldt of dat deze wordt aangegeven als mogelijk ‘aanstootgevend’ of ‘expliciet’. Nokia is niet verantwoordelijk voor claims of aanstoot die worden veroorzaakt of geleden doordat u dergelijke Inhoud opent.

U gaat ermee akkoord:

 • De Inhoud uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke en niet-zakelijke doeleinden;
 • De Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de beperkingen volgens de toepasselijke wetgeving, aanvullende voorwaarden, richtlijnen of beleid of zoals vermeld op de productpagina’s die van toepassing zijn op dat specifieke deel van de Inhoud;
 • De Inhoud niet te kopiëren, weg te geven, te verkopen, door te verkopen, uit te lenen, te verhuren, aan te bieden, uit te zenden, te versturen, te verspreiden, over te dragen, aan het publiek te communiceren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen, behalve voor zover de toepasselijke Voorwaarden dit toestaan en Nokia onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke ongeoorloofd gebruik;
 • Niet de toepasselijke regels voor het gebruik te verwijderen, te omzeilen, te decompileren, te ontsleutelen of anderszins te wijzigen of in te grijpen of te trachten het beheer van digitale rechten te omzeilen of beveiligingsmaatregelen in verband met de Inhoud of andere technologieën waarmee de toegang tot of het gebruik van de Inhoud wordt geregeld te kopiëren, dan wel zijn identificatiegegevens;
 • Geen geautomatiseerde systemen of middelen te gebruiken, behalve voor zover door ons geleverd, voor het selecteren of downloaden van de Inhoud;
 • Uw wachtwoord niet bekend te maken of anderszins anderen toe te staan de Inhoud te openen. De beperkingen op het kopiëren die van toepassing zijn op de desbetreffende media, zijn eveneens van toepassing op de Inhoud die als onderdeel van deze Dienst wordt geopend.

De Inhoud is eigendom van en/of wordt beheerd door Nokia en/of haar respectievelijke licentiegevers en zijn beschermd onder wetgeving inzake de intellectuele eigendom. De zelfstandige aanbieder van Inhoud is verantwoordelijk voor de Inhoud die deze aanbiedt, voor elke garantie voor zover van zulke garanties geen afstand is gedaan en voor alle aanspraken die u mogelijk heeft met betrekking tot de Inhoud of uw gebruik daarvan. Nokia kan de licentievoorwaarden van de zelfstandige aanbieder van Inhoud handhaven tegen u als derdebegunstigde van deze voorwaarden. De zelfstandige aanbieders van Inhoud zijn derdebegunstigden volgens de Voorwaarden en kunnen de bepalingen afdwingen die direct verband houden met de Inhoud waarop zij rechten hebben. Nokia kan door het verstrekken van de Inhoud aan u fungeren als agent voor de zelfstandige aanbieder van Inhoud. Nokia is geen partij bij de overeenkomst tussen u en de zelfstandige aanbieder van Inhoud met betrekking tot de Inhoud.

7. Beweerde inbreuk op het auteursrecht

U kunt Nokia op de hoogte stellen van inbreuk op het auteursrecht op de Dienst door een bericht te sturen (a) per e-mail met “Copyright Notification” in de onderwerpregel, naar copyright.notices@nokia.com, (b) per post, door middel van een document getiteld “Copyright Notification”, naar Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA of (c) via het online formulier, indien daarin is voorzien. In uw kennisgeving:

(1) dient u het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk te vermelden waarop volgens u inbreuk wordt gedaan;
(2) de inhoud van de Dienst te vermelden die volgens u inbreuk doet op auteursrechtelijk beschermd werk. Zorg dat uw gegevens voldoende gedetailleerd zijn om Nokia in staat te stellen de inhoud waarop de beweerde inbreuk betrekking heeft in de Dienst te traceren;
(3) verstrekt u uw contactgegevens, waaronder uw volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, indien beschikbaar;
(4) verklaart u dat u in goed vertrouwen meent dat het gebruik van de inhoud waarop de klacht betrekking heeft niet is toegestaan door degene aan wie het auteursrecht toekomt, diens lasthebber of de wet;
(5) verklaart u als volgt: “Ik zweer, op straffe van mijneed, dat de informatie in deze kennisgeving en grief nauwkeurig is en dat ik degene ben aan wie het auteursrecht toekomt of bevoegd ben om te handelen in naam van degene aan wie een exclusief auteursrecht waarop inbreuk wordt gedaan, toekomt.”; en
(6) plaatst u uw handtekening naar gelang uw hoedanigheid.

8. Kennisgevingen

Nokia kan binnen de Dienst kennisgevingen plaatsen. Daarnaast kan Nokia kennisgevingen sturen over producten en Diensten naar het e-mailadres of telefoonnummer dat u aan ons hebt verstrekt. U wordt geacht deze kennisgevingen uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat deze door Nokia zijn geplaatst of verzonden, te hebben ontvangen. Het voortzetten van uw gebruik van de Diensten vormt het bewijs van ontvangst van alle kennisgevingen, ongeacht de wijze van levering.

9. Vergoedingen

Voor uw gebruik van de Dienst kunnen kosten in rekening gebracht worden.

De door Nokia berekende vergoedingen worden afzonderlijk bekendgemaakt in verband met de Dienst.

Het gebruik van de Dienst kan het verzenden van gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Prijzen genoemd binnen de Dienst omvatten niet de mogelijke kosten voor het verzenden van gegevens, het versturen van SMS-berichten, gespreks- en andere dienstverleningskosten door uw netwerkserviceprovider.

Nokia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de betaling van kosten van uw serviceproviders.

10. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Onder “Bestelling” wordt verstaan het selecteren van de te betalen Inhoud en/of het abonneren op Inhoud aangeboden door Nokia en beschikbaar in de Dienst tezamen met het invoeren en verzenden van de wijze van betaling en de betalingsgegevens, alsmede het selecteren van de keuze “kopen”, “ok” of “ik accepteer” in het koopproces, dan wel een andere wijze om de aanvaarding van uw bestelling aan te geven, zoals deze in het koopproces aan u wordt gepresenteerd.

Om een Bestelling binnen de Dienst te plaatsen, dient u de leeftijd voor handelingsbekwaamheid volgens de toepasselijke wetgeving te hebben bereikt. Wanneer u nog niet de leeftijd voor handelingsbekwaamheid hebt bereikt, dan kunt u uitsluitend Bestellingen plaatsen met de voorafgaande toestemming van uw ouder of wettelijke voogd.

U gaat ermee akkoord dat alle geplaatste Bestellingen rechtsgeldig en bindend zijn. Alle Bestellingen zijn behoudens aanvaarding door Nokia.

U kunt betalen per credit- of debitcard, via de factuur van de netwerkserviceprovider of een andere betaalwijze indien deze beschikbaar is.

Om een aankoop te kunnen doen dient uw credit- of debitcard een factuuradres te hebben in het land waar de Inhoud wordt aangeboden door de Dienst. Nokia zal binnen een redelijk tijd nadat u uw Bestelling hebt gedaan het bedrag van uw creditcard of bankrekening afschrijven. Alle creditcardbetalingen zijn behoudens validatiecontroles en autorisatie door de creditcardmaatschappij.

Indien u kiest voor betaling via uw netwerkserviceprovider zullen de kosten verschijnen op uw rekeningoverzicht van uw mobiele telefoon of afgetrokken worden van uw beltegoed in het geval het gaat om een pre-paid account. Sommige netwerkserviceproviders kunnen uw gebruik van de Dienst onderwerpen aan aanvullende voorwaarden, waaronder een limiet aan de kosten die kunnen worden voldaan via de netwerkserviceprovider. Kosten die boven de limiet van de netwerkserviceprovider vallen of het saldotegoed uitkomen, kunnen worden geweigerd.

U gaat ermee akkoord dat u de kosten met betrekking tot uw Bestelling betaalt, ervoor te zorgen dat het betaalinstrument geldig is ten tijde van de Bestelling, dat u de wettige houder van het instrument bent en dat de kredietlimieten van het instrument niet worden overschreden.

De Inhoud wordt door middel van een licentie aan u verleend. U gaat ermee akkoord dat u de Inhoud alleen gebruikt overeenkomstig de Voorwaarden en alle andere voorwaarden die u gedurende het bestelproces worden gesteld.

De Dienst kan abonnementen aanbieden. U geeft toestemming om gedurende het abonnement periodieke kosten in rekening te laten brengen door de Dienst. De Dienst kan een proefperiode bieden. Indien uw Bestelling een proefperiode omvat (ook bekend als “probeer en koop”), kunnen u na afloop van de proefperiode kosten in rekening worden gebracht, tenzij u in overeenstemming met het abonnement/de voorwaarden voor de proefperiode opzegt.

De prijzen in de Dienst kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Prijzen zijn inclusief de geldende belastingen ten tijde van uw transactie, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat uw bank of creditcardmaatschappij extra kosten aan u in rekening brengt op basis van de gehanteerde wisselkoersen en/of bankkosten. Nokia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de betaling van deze of andere vergoedingen of lasten voor diensten van de bank of derden.

11. Annulering en restitutie

U gaat ermee akkoord dat de elektronische levering van Inhoud gelijktijdig met het plaatsen van uw Bestelling geïnitieerd wordt. Wanneer de Bestelling eenmaal verwerkt is, kunt u deze niet meer annuleren. De Inhoud is zodanig van aard dat deze niet geretourneerd kan worden.

In geval dat u na uw aankoop ontdekt, en Nokia binnen 48 uur hiervan kennis stelt, dat (a) de Inhoud die u hebt besteld gebrekkig is; (b) de Inhoud die Nokia aan u levert niet overeenkomt met de beschrijving van de Inhoud die u via de Dienst hebt besteld; of (c) de levering van uw Inhoud door technische problemen wordt vertraagd of belemmerd of dat vanwege deze technische problemen per ongeluk meerdere bestellingen zijn gedaan, dan bestaat uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot deze Inhoud uit hetzij vervanging van deze Inhoud, hetzij restitutie van de voor deze Inhoud betaalde prijs, zulks uitsluitend door Nokia te bepalen. Er zijn geen andere restitutiemogelijkheden. Neemt u, indien zich een van de bovenstaande gevallen voordoet, contact met de klantenservice van Nokia op.

NB: Mogelijk kan Nokia uw verzoek aan de klantenservice niet verwerken wanneer u niet uw transactie-ID die u na uw Bestelling van de Dienst van Nokia hebt ontvangen kunt overleggen. Nokia kan restituties voor Inhoud uitsluitend verwerken wanneer de totale prijs hoger is dan de door de toepasselijke lokale wetgeving bepaalde geldelijke limiet.

12. Feedback aan Nokia

Door via de Dienst of via andere wegen ideeën, feedback en/of voorstellen (“Feedback”) aan Nokia te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (1) Nokia soortgelijke ontwikkelingsideeën als de Feedback kan hebben; (2) uw Feedback geen vertrouwelijke of geoctrooieerde informatie van u of van derden bevat; (3) Nokia niet is gehouden aan enige verplichting tot het bewaren van de vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback; (4) Nokia deze Feedback vrijelijk kan gebruiken, distribueren, exploiteren en verder ontwikkelen en wijzigen voor alle doeleinden; en (5) u geen recht hebt op een vergoeding van ongeacht welke aard van Nokia.

13. Sociale activiteiten en het delen van locaties

U kunt de faciliteiten in de Dienst gebruiken om uw locatie, status content, Materialen of persoonsgegevens te delen of om met andere gebruikers, sites of diensten te communiceren. Door gebruik te maken van deze faciliteiten, gaat u ermee akkoord dat Nokia die informatie kan gebruiken en leveren aan andere diensten en personen die u hebt gekozen om mee te communiceren of om deze informatie mee te delen. De gebruikers van deze diensten en personen, zoals uw contacten, kunnen uw locatie, status en/of persoonsgegevens zien.

Met het gebruik van deze faciliteiten gaat u ermee akkoord geen informatie, Inhoud of Materiaal te delen of te koppelen aan een dienst of site die: (a) inhoud of ander materiaal bevat die/dat onwettig of ongepast is; of (b) zonder toestemming intellectuele eigendomsrechten exploiteert of anderen aanzet tot piraterij. Alle communicatie is alleen tussen u en de andere gebruiker(s) en gaat buiten Nokia om.

14. Beschikbaarheid en technische eisen

De beschikbaarheid van de Inhoud en de Dienst kan wisselen en geschiedt onder voorbehoud van Nokia’s oordeel. Nokia doet uitdrukkelijk afstand van enige toezegging of garantie dat een bepaalde Inhoud of Dienst beschikbaar zal zijn. De Dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en wordt mogelijk alleen in bepaalde talen geleverd. De Dienst, de werking en bepaalde faciliteiten ervan kunnen eveneens afhankelijk zijn van het netwerk, de compatibiliteit van de gebruikte diensten en de inhoudformats die ondersteund worden.

Om toegang tot de Dienst te krijgen moet u mogelijk bepaalde door Nokia of door een andere partij ontwikkelde software downloaden.

Nokia kan, naar eigen oordeel, de Dienst in zijn geheel of deels veranderen, herstellen of opheffen. Tijdens perioden van onderhoud en op andere momenten kan de Dienst niet beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat u over de meest recente software en applicaties voor het Nokia-toestel beschikt, kan uw toestel automatisch controleren of er software-updates van Nokia beschikbaar zijn, waarna u wordt gevraagd de installatie toe te staan. Via de instellingen in uw toestel kunt u de automatische updatecontrole uitschakelen. Ook kunt u software installeren via de beschikbare kanalen voor software-updates. Indien Nokia een update voor de Software belangrijk of kritiek acht, kunt u mogelijk de vorige versie van de Software niet meer gebruiken en kan Nokia het gebruik van de vorige versie van de Software of Dienst voorkomen totdat u de update installeert.

Nokia kan elke Inhoud of Software die de door u afgenomen Dienst omvat om welke reden dan ook ontoegankelijk maken en de Inhoud of Software verwijderen en/of exemplaren van applicaties op uw toestel uitschakelen om de Dienst, de aanbieders van applicaties, aanbieders van draadloze netwerken via welke u toegang heeft tot de Dienst en elke andere partij die (mogelijk) benadeeld wordt te beschermen.

Een bepaalde dienst kan een testversie zijn, bijvoorbeeld een beta-versie, en kan mogelijk niet in overeenstemming met een definitieve versie werken. Nokia kan een bepaalde versie van de Dienst of Software aanzienlijk wijzigen of besluiten de definitieve versie niet uit te brengen.

15. Koppelingen naar sites en inhoud van derden

Nokia kan de toegang faciliteren naar sites en diensten op het internet of vooraf geladen clients die het mogelijk maken contact te maken met sites en diensten die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door derden en die geen deel van de Dienst uitmaken. U dient de voorwaarden van die sites of diensten te lezen en hiermee akkoord te gaan alvorens van die sites of diensten gebruik te maken.

Nokia heeft geen controle over de inhoud, sites of diensten van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diensten die geleverd worden of materiaal dat door deze sites of diensten van derden gecreëerd of gepubliceerd wordt. Een koppeling naar een site van een derde impliceert niet dat Nokia de site of de producten of diensten die op de site genoemd worden, onderschrijft.

Daarnaast kunnen u en andere gebruikers inhoud en koppelingen binnen de Dienst aanmaken die niet anderszins door de Dienst worden verstrekt. Nokia is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud of koppelingen.

16. Reclame

In de Dienst kan reclame opgenomen zijn. Reclame kan gericht zijn op de inhoud of op informatie die op de Dienst is opgeslagen, queries die via de Dienst zijn gedaan of andere informatie.

17. Persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beheerst door het Privacybeleid en eventuele door u verstrekte aanvullende privacyinformatie.

18. Aansprakelijkheidsbeperking

De Dienst wordt geleverd “ZOALS DEZE IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”. Nokia garandeert niet dat de Dienst zonder storingen of fouten of vrij van virussen is. Er wordt geen garantie van enige aard gegeven, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot garanties van titel, van geen inbreuk, van verhandelbaarheid of van geschiktheid voor een bepaald doel in verband met de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, informatie of inhoud van de Dienst. U komt uitdrukkelijk overeen en erkent dat het gebruik van de Dienst op uw eigen risico is en dat u mogelijk inhoud afkomstig uit diverse bronnen te zien krijgt.

Met uitzondering van aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet op grove schuld, is Nokia niet aansprakelijk voor enige directe schade (waaronder overlijden of lichamelijk letsel) als gevolg van uw gebruik van de Dienst of onmogelijkheid de Dienst te gebruiken. Nokia zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige strafvergoeding of indirecte, bijkomende gevolgschade als gevolg van uw gebruik van de Dienst of onmogelijkheid de Dienst te gebruiken.

19. Schadeloosstelling

U komt overeen Nokia te vrijwaren tegen alle claims van derden en alle aansprakelijkheid, boeteopleggingen, verliezen, kosten of schade als gevolg van of voortvloeiend uit (i) het niet naleven van de Voorwaarden zijdens u, (ii) inbreuk of handelen in strijd met enig intellectueel eigendom, andere rechten of privacy van derden zijdens u, of (iii) misbruik van de Dienst door derden voor zover dit misbruik mogelijk werd gemaakt door uw nalaten redelijke maatregelen te nemen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen tegen misbruik.

20. Diverse bepalingen

20.1 Rechtskeuze

De Voorwaarden worden beheerst door het Fins recht, met uitzondering van de bepalingen inzake het conflictenrecht.

20.2 Geldigheid

De Voorwaarden sluiten uit noch beperken uw eventuele wettelijke rechten in het land waarvan u ingezetene bent en waar wettelijk geen afstand van gedaan kan worden. In geval dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die de werking en het doel van de Voorwaarden zo dicht mogelijk benadert. In het geval een of meer bepalingen van de Voorwaarden niet relevant zijn voor uw gebruik van de Dienst, tast dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden of de Voorwaarden zelf niet aan. In geval van een strijdigheid tussen de onderhavige Nokia Servicevoorwaarden en het Privacybeleid prevaleren de bepalingen van de onderhavige Nokia Servicevoorwaarden. De bepalingen van de Voorwaarden die bedoeld zijn na beëindiging van uw registratie voort te duren, behouden hun geldigheid na de beëindiging.

20.3 Veranderingen in de Voorwaarden

Nokia kan de Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wanneer de Voorwaarden aanzienlijk en ingrijpend worden gewijzigd, zal Nokia u afzonderlijk van de wijziging in kennis stellen.

Het is uw verantwoordelijkheid de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Het voortduren van uw gebruik van de Dienst vormt uw instemming met eventuele aanpassingen en wijziging.

21. Intellectueel eigendom

De Dienst, Inhoud en de Software vallen onder de internationale wetten ter bescherming van het auteursrecht. Nokia is auteursrechthebbende op de Dienst, Inhoud en de Software voor zover de wet dit toestaat. Behoudens de Voorwaarden, behoudt Nokia alle rechten, titels en belangen in de Dienst, Inhoud en de Software en in alle andere Nokia producten, software en andere faciliteiten die aan u worden geleverd of die door u via de Dienst worden gebruikt.

22. Cessie

Nokia kan haar rechten en verplichtingen op grond van de onderhavige Voorwaarden cederen aan zijn moedermaatschappij, dochtermaatschappij of een ander bedrijf dat met Nokia onder een gemeenschappelijk bestuur valt. Voorts kan Nokia haar rechten en verplichtingen op grond van de onderhavige Voorwaarden cederen aan derden in verband met een fusie, overname, verkoop van bezittingen, op wettelijke gronden of anderszins.

0

Your Cart